Tag: วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ   วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่ เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้น ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้ง…