วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ

 

วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่ เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้น ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้ง ของมูลนิธิธรรมรักษ์

 

ข้อมูลวัด

วัดพระบาทน้ำพุ มีสิ่งสำคัญในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทถูกครอบ อยู่ภายใต้มณฑปโดย อยู่ห่างจากอาคารสำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ประมาณ 150 เมตร โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ที่ฟักฟื้นและรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในอุโบสถมีพระประธานขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้ในถ้ำบนเขา ที่อยู่ในวัดภายใน มีหลวงพ่อดำ ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา และพระโพธิสัตว์ 9 องค์ส่วนบนยอด ภูเขาพระอุทัย อโนโม สร้างหลวงพ่อขาว ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2523

 

บทบาทในฐานะสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์

วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษา และฟักฟื้น ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการ คือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) การดำเนินการเกี่ยวกับ โรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแล รักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไป จากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะ เด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์ จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแล ของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาลไทย เดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือ เป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์ และอาสาสมัคร ได้รับการสนับสนุน จากต่างประเทศ 

 

วิกฤตทางการเงิน ที่เกิดขึ้น

ปัญหาทางการเงินของวัด เนื่องจากเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้น ไม่เพียงพอ ได้เกิดขึ้นสองครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตทางการเงินในประเทศไทย พ.ศ. 2540 แต่หลังจากได้รับการบริจาคเพิ่มมากขึ้น ทางวัดขึ้นสามารถ ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ อีกครั้งในปีพ.ศ. 2549 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ที่ถดถอย และวิกฤตราคาน้ำมัน เป็นเหตุให้ยอดเงินบริจาคลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เนื่องจากราคาที่น้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วัดมีเงินไม่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย แต่ด้วยการประชาสัมพันธ์ ข่าวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ทางวัดได้ รับการบริจาคจนสามารถพ้น วิกฤตทางการเงินไปได้อีกครั้งหนึ่ง

 

ประวัติพระราชวิสุทธิประชานาถ 

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ผู้ให้การอุปการะช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี – เอดส์ หลายราย ปัจจุบัน ทางวัดยังคงรับ ผู้ป่วยมาดูแลอยู่เนืองๆ

 

ประวัติ

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2496 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาของท่านเป็นข้าราชการ กรมทางหลวง ส่วนมารดาได้ จากไปเมื่อท่านมีอายุเพียง 3 ขวบ จากนั้นท่านได้รับการดูแลจากคุณย่า โดยใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย เคร่งครัด ร่วมกับพี่น้องอีก 5 คน

 

การศึกษา

เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียน โพธารามคุณารักษ์วิทยาคาร มัธยมศึกษา จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษา ต่อในระดับชั้นปริญญาโทสาขาวิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัย แห่งชาติออสเตรเลีย และอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหารเมื่อเข้าสู่วัย 25 ปี และเดินทางมาฝึกสมาธิ ที่ถ้ำเขาเขียวในเขตวัด พระบาทน้ำพุรูปเดียวเป็นระยะ เวลาประมาณ 6-7 ปี กระทั่งพระผู้ใหญ่ ขอให้ลงมาดูแลวัด และ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2535 เริ่มมีผู้ได้รับโรค เอชไอวี กันมากขึ้น ท่านจึงรับมาดูแล ทั้งป้อนอาหาร ซักเสื้อผ้า เช็ดตัวผู้ป่วย และ ให้กำลังใจเรื่อยมา ท่ามกลางกระแสการคัดค้านในเบื้องต้น มีการร้องเรียน ให้ย้ายโครงการไปที่อื่น บ้างก็ประท้วง ด้วยการไม่ใส่บาตร แต่ต่อมาท่านได้พยายาม ชี้แจงให้ผู้คนเข้าใจ จนเริ่มมีอาสาสมัคร คอยให้การช่วยเหลือ ในหลายๆด้าน

 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จากการเสียสละ อย่างไม่เห็นแก่เหน็ด เหนื่อยของท่าน จึงได้ส่งผลให้ท่านได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ดังต่อไปนี้

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

รางวัล เกียรติยศ

รางวัลพระราชทาน

  • รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
  • รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน
  • รางวัลแสงเทียนส่องใจ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทาน
  • รางวัลน้ำใจงาม ประจำปี 2547 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทาน

 

 

กลับสู่หน้าหลัก https://im-imcgrupo.com

By ufabet