ประวัติวัดกิ่งแก้ว

ประวัติวัดกิ่งแก้ว   “วัดกิ่งแก้ว” ชื่อเดิมคือ “วัดข้างหนองกิ่งไม้” หรือ “วัดกิ่งไผ่” ตั้งอยู่ที่ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดเป็นที่ราบลุ่มจึงติดกับหนองน้ำต่างๆ โดยเขตของวัดติดกับคลองชวดลากข้าว   สำหรับประวัติการสร้างวัดกิ่งแก้วนั้น ข้อมูลระบุไว้ว่า วัดกิ่งแก้วสร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๔๒๘ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ผู้ดำริสร้าง คือ หม่อมแก้ว ชาวกรุงเทพฯ ท่านได้พัฒนาและบูรณะวัดเป็นอย่างดีเสมอมา ทำให้วัดแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นตามลำดับ ในเวลาต่อมา จึงได้เรียกชื่อว่า วัดกิ่งแก้ว ขณะเดียวกัน ด้วยความศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อวัดทำให้มีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งให้กับทางวัดอีกด้วย   ภายในโบสถ์วัดกิ่งแก้ว มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ฝาผนังรอบด้าน มีความสวยงามตระการตาเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตลอดจนเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน ทำให้วัดกิ่งแก้ว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   ในปัจจุบันวัดกิ่งแก้ว Read More

วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ   วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่ เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้น ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้ง ของมูลนิธิธรรมรักษ์   ข้อมูลวัด วัดพระบาทน้ำพุ มีสิ่งสำคัญในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทถูกครอบ อยู่ภายใต้มณฑปโดย อยู่ห่างจากอาคารสำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ประมาณ 150 เมตร โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ที่ฟักฟื้นและรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในอุโบสถมีพระประธานขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้ในถ้ำบนเขา ที่อยู่ในวัดภายใน มีหลวงพ่อดำ ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา Read More

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น   วัดร่องขุ่น อยู่ในท้องที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดบ้านเกิดของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ที่ออกแบบและสร้างวัดร่องขุน ด้วยความปรารถนา จะสร้างวัดให้เหมือน เมืองสวรรค์ ที่มนุษย์สัมผัสได้ บวกกับแรงบัล ดาลใจจาก สถาบันทั้งสาม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก คือ พระอุโบสถ สีขาวบริสุทธิ์ที่งดงาม ราวปราสาทบนสวรรค์ ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาร่วมสมัยและ สะพานที่ทอดยาวขึ้นไป ยังพระอุโบสถ ที่มีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ผ่านประติมากรรม ของนรกและสวรรค์ ในบริเวณวัดยังมีจุดที่น่าสนใจไม่แพ้พระอุโบสถ นั้นคือ ห้องน้ำสีทองอร่ามที่มีความงดงามด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมแนวเดียวกัน จนหลายคนเผลอยกมือไหว้ ก่อนเข้าใช้ห้องน้ำ นอกจากนี้ ยังมีหอศิลป์ฯ และ ห้องแสดงภาพ สามารถเข้าชมภาพ Read More

ประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง   วัดไร่ขิง แม้จะได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็น ‘วัดมงคลจินดาราม’ ทว่าชาวบ้านก็ยังคงเรียกด้วยความคุ้นเคยว่า ‘วัดไร่ขิง’ ตามชื่อของชุมชนแถบนี้ ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่ของชาวจีนและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย วัดไร่ขิงนี้สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด อาศัยจากคำบอกเล่าว่า สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2394 หากสิ่งสำคัญซึ่งเป็นที่นับถือของผู้คนจำนวนมากก็คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถ ตามตำนานเล่าว่าลอยน้ำมาและอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน องค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย พุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ พระรูปผึ่งผายแบบเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัย และพระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง พระอุโบสถของวัดเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  รอบพระอุโบสถมีวิหารประจำทิศต่างๆทั้งสี่ทิศ ศาลาจัตุรมุขตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถ เป็นศาลาทรงไทย 4 มุข มีมณฑปกลางสระน้ำ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ   อาณาเขตวัดแบ่งออกเป็น Read More

ประวัติวัดโพธิ์

วัดโพธิ์   วัดโพธิ์ – ที่เรียก ‘วัดโพธิ์’ เพราะแต่เดิมวัดนี้ชื่อ ‘วัดโพธาราม’ สันนิษฐานว่าเพราะเป็นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ แต่ต่อมาคติความเชื่อเรื่องการบูชาพระศรีมหาโพธิ์เสื่อมคลายลงไป ไม่ได้รับความนิยมเหมือนครั้งอดีต จึงคงเหลือแต่ชื่อเรียกสืบต่อมา จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธารามเสียใหม่เมื่อ พ.ศ. 2332 และพระราชทานนามใหม่ว่า ‘วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ’ แปลว่า ‘ที่อยู่อันงามของพระพุทธเจ้า’ (คำว่า ‘พระเชตุพน’ หมายถึง ที่อยู่ของพระพุทธเจ้า) และกลายเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้เปลี่ยนคำสร้อยท้ายนามวัดเป็น ‘วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม’   ในสมัยรัชกาลที่ 3 สยามเศรษฐกิจดี มีเงินกำไรเป็นอันมากจากการค้าสำเภา จึงทรงสร้างวัดใหม่รวมถึงบูรณะวัดเก่ามากมาย เนื่องจากพ่อค้าวาณิชชาวไทยที่เดินทางไปยังจีนมีโอกาสเห็นงานศิลปะสวยงามของจีน ทั้งในราชสำนักและบ้านเศรษฐีชาวจีนที่ติดต่อค้าขายด้วย (ตัวอย่างเช่น เขามอ เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อค้าชาวไทยไปเห็นแล้วนำกลับมาทูลรัชกาลที่ Read More

ตกขาว กินยาอะไร ตัวช่วยง่ายๆสำหรับผู้ที่มีตกขาวเยอะ

ตกขาวกินยาอะไร ตัวช่วยง่ายๆสำหรับผู้ที่มีตกขาวเยอะกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตกขาว กินยาอะไร เพราะเราเข้าใจ ถึงปัญหาภายใน สุดลับของผู้หญิง ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย ที่ต้องเจอกับปัญหา ช่องคลอดไม่กระชับ มีกลิ่นน้องสาว จนสามีเมิน ทำให้เกิดปัญหา เรื่องบนเตียง รวมไปถึงอาการตกขาว ที่มาไม่ปกติ และทรมานกับ อาการปวดท้อง ประจำเดือน ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง ได้ง่าย เดี๋ยวอารมณ์ดี เดี๋ยวอารมณ์ร้าย เราจึงได้คิดค้น สูตรอาหารเสริมมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น จนได้สูตรสมุนไพร 5 ชนิด ที่ช่วยกระชับ ช่องคลอด ลดตกขาว ลดอาการปวดท้อง ประจำเดือน พร้อมปรับสมดุล ของฮอร์โมน คืนความสาว ความอ่อนเยาว์ ให้คุณใหม่ อีกครั้ง -ความกระชับ Read More